امام خمینی

ساخت وبلاگ
چکیده : بسم الله الرحمن الرحیم تعریف استبراءاستبراء عبارت است از برائت جستن از عیب و نقص، و پاکی جستن از آلو... با عنوان : امام خمینی بخوانید :
بسم الله الرحمن الرحیم

تعریف استبراء

استبراء عبارت است از برائت جستن از عیب و نقص، و پاکی جستن از آلودگی

و نجاست با تلاش و کوشش ویژه. چگونگی آن بر حسب آنچه استبراء از آن

صورت می‌گیرد مانند ادرار، منی، بارداری، خون حیض و حیوان نجاست‌خوار،

متفاوت است

موارد استبراء عبارت است از:

اختصاص حکم یاد شده به مرد است؛ هر چند برخی به تعمیم حکم نسبت
به مرد و زن تصریح کرده‌اند. [۱]

کیفیّت استبراء‌ از ادرار
در چگونگی استبراء از ادرار، اقوالی بیان شده است. به قول مشهور، کیفیّت

اثر استبراء از ادرار
پاک بودن رطوبت بیرون آمده از مخرج آلت پس از استبراء در صورت مشکوک 
بودن آن و باطل نشدن وضو به آن، از آثار این استبراء است. رطوبت خارج شده
مباشرت در استبراء
در استبراء، مباشرت شرط نیست. همسر یا کنیز انسان نیز می‌تواند این عمل
رو به قبله بودن در حال استبراء
رو به قبله بودن در حال استبراء، حرام نیست؛ [۷] هر چند از برخی جایز نبودن
آن نقل شده است. [۸]

استبراء با دست چپ

اختصاص استبراء از منی به مرد
به قول مشهور، استبراء از منی به مرد اختصاص دارد. [۱۲]

کیفیّت استبراء از منی

در چگونگی استبراء از منی اقوالی مطرح شده است. ادرار پیش از غسل به
منظور خروج باقی مانده منی از مجرا، ادرار و استبراء از آن، و ادرار و در صورت

عدم امکان آن، استبراء به نحو استبراء از بول از آن جمله است. مشهور میان

اثر استبراء از منی
چنانچه پس از غسل، رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا غیر

آن، در صورتی که پیش از غسل، ادرار و استبراء از ادرار کرده باشد، نیاز به

وضو و اعادۀ غسل ندارد، [۱۵] ولی اگر این عمل (ادرار و استبراء) را انجام نداده
باشد، بر وجوب اعادۀ غسل ادّعای اجماع شده است. [۱۶]
ادرار بدون استبراء
در صورت ادرار بدون استبراء بنا بر قول نخست در کیفیّت استبراء -که مشهور
بین متأخّران است- اعادۀ غسل لازم نیست هر چند باید وضو گرفته شود. [۱۷]

استبراء‌ بدون ادراردر وجوب غسل در فرض عکس آن یعنی استبراء بدون ادرار،

از ده روز در ظاهر قطع شود، ولی زن احتمال باقی ماندن آن را در داخل فرج بدهد.

کیفیّت استبراء از خون حیض
کیفیّت استبراء از حیض -بنا بر آنچه به مشهور نسبت داده شده- آن است که

 پنبه یا چیزی مانند آن را درون‌ فرج قرار دهد و پس از اندکی صبر، بیرون آورد. [۲۳]
اثر استبراء از خون حیض
پس از انجام عمل استبراء، در صورتی که پنبه به خون یا لکّۀ زرد رنگ آلوده نشده
باشد، زن، پاک است و غسل می‌کند. در غیر این صورت، باید صبر کند تا پاک شود. [۲۴]
عدم فرق در حکم بین بیع و غیر آن
به قول مشهور، در حکم یاد شده، تفاوتی میان بیع و سایر اسباب تملیک و تملّک 

موارد استثنا

استبراء از بارداریمواردی که شخص عادل یا به قول مشهور، فرد مورد اطمینان از

و یا به قول مشهور، مالک توان آمیزش با او را نداشته باشد، از حکم یاد شده

کیفیت استبراء از بارداری
چگونگی استبراء از بارداری، ترک آمیزش با کنیز به مدّت یک حیض است؛ البته

اگر وی جزء زن‌هایی است که حیض می‌شوند. در غیر این صورت، باید آمیزش با

وی به مدّت چهل و پنج روز ترک شود.[۳۱]

استبراء حیوان نجاست‌خوار

این حکم شامل گوشت و تخم پرندگانحلال‌گوشت نیز می‌شود، حتی به قول
کیفیّت استبراء حیوان نجاست‌خوار
چگونگی این استبراء، جلوگیری حیوان از خوردن مدفوع و خوراندن علوفۀ پاک
به آن در مدّت استبراء است.

مدت زمان استبراء

در مدّت زمان استبراء، اختلاف است. قول مشهور، چهل روز برای شتر،
سه روز برای مرغ [۳۴]و یک شبانه‌روز برای‌ ماهی است، برخی نیز تنها

منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۴۰۸.

...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت: 3:32